Algemene voorwaarden ("Voorwaarden")

ALGEMENE VOORWAARDEN BOSHUIS MEDIA

Versie 3.0 d.d. 21 maart 2018


Toepasselijkheid en begrippen

1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen van Boshuis media en op alle huidige en toekomstige tussen de opdrachtgever en Boshuis media - onder welke naam dan ook – gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen. 

2. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen nietig over vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Boshuis media: de verstrekker en gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die rechtstreeks of door tussenkomst van derden 
 een aanbieding van Boshuis media heeft ontvangen, ofwel met wie Boshuis media een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.


Aanbiedingen en overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en offertes van Boshuis media zijn vrijblijvend en vervallen na het verlopen van de termijn welke is vermeld bij de betreffende aanbieding of offerte. Bij ontbreken van een termijn vervalt de aanbieding of offerte in ieder geval na verloop van 2 dagen na de datum waarop het aanbod door Boshuis media is uitgebracht.

2. Alle aanbiedingen en offertes van Boshuis media kunnen ten alle tijden door haar worden gewijzigd, aangepast of ingetrokken. 


3. Een overeenkomst met Boshuis media komt eerst dan tot stand, nadat zij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. 

4. Eventuele wijzigingen en/of nadere aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor Boshuis media, indien deze schriftelijk door Boshuis media zijn bevestigd. 


5. Indien Boshuis media een overeenkomst met meerdere opdrachtgevers heeft gesloten, is iedere opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor (de gehele) nakoming van de overeenkomst.

6. De opdrachten worden door Boshuis media aanvaard, met terzijde stelling van de artikel 7:404 BW en artikel 7:407 BW. 


Prijzen

1. Boshuis media is in geval van een kostenstijging tussen het tijdstip van de totstandkoming van de offerte, de overeenkomst en/of de uitvoering daarvan, en ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien Boshuis media van voormeld recht gebruik wenst te maken zal zij opdrachtgever hiervan terstond schriftelijk in kennis stellen.

2. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW, heffingen en overige belastingen.


Betaling

1. Alle door Boshuis media aan opdrachtgever gefactureerde bedragen dienen door opdrachtgever in Euro’s en binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder opschorting, verrekening en of korting, te zijn voldaan. 

2. Boshuis media is gerechtigd voorschotbedragen in rekening te brengen en niet tot levering van goederen over te gaan of werkzaamheden (verder) uit te voeren zolang het voorschotbedrag niet door Boshuis media van opdrachtgever is ontvangen.

3. Indien opdrachtgever binnen de hierboven onder 1 gestelde termijn het factuurbedrag niet heeft voldaan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim

4. Over de tijd dat opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd over het factuurbedrag. In geval van niet (tijdige) betaling komen alle door Boshuis media te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder de buitengerechtelijke incassokosten vallen ook eventuele kosten van juridische bijstand. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen naar keuze van Boshuis Media ofwel 15% van de verschuldigde hoofdsom, ofwel het bedrag van de werkelijk door Boshuis media gemaakte kosten.


Termijnen

1. Alle door Boshuis media gegeven en overeengekomen termijnen zijn termijnen bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijnen worden aangemerkt. 

2. Voor zover door Boshuis media dagen zijn opgegeven betreffen dit werkdagen.


Weigering en aanleveren advertenties

1. Boshuis media is altijd gerechtigd een bepaalde ter plaatsing opgegeven advertentie - om haar moverende reden en zonder dat uitleg hieromtrent verschuldigd is - te weigeren en/of de plaatsing van de advertentie op te schorten. 

2. Boshuis media kan de ter plaatsing aangeboden advertentie weigeren vanwege bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, inhoud, aard, vorm of strekking van de te plaatsing en/of technische bezwaren.

3. De sluitdata c.q. sluittijden voor het aanleveren van een advertentie zullen per opdracht met de Opdrachtgever worden gecommuniceerd, maar zijn in elk geval 19 dagen voordat er zal worden gepubliceerd. 

4. Het advertentiemateriaal dat niet conform de aanleverspecificaties wordt aangeleverd, kan door Boshuis media worden geweigerd, dan wel worden aangepast zodat deze alsnog voldoet aan de aanleverspecificaties. De daarmee gemoeide (technische) kosten kunnen door Boshuis media in rekening worden gebracht. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de opdracht dient dit per omgaande door Opdrachtgever te worden gemeld. Bij gebreke van een dergelijke melding, wordt uitgegaan van de juistheid van het vervaardigde c.q. aangepaste materiaal.

5. Indien de advertenties niet tijdig worden aangeleverd en/of niet tijdig kunnen worden aangepast, dan is Boshuis media gerechtigd om het advertentiemateriaal niet in behandeling te nemen. Boshuis media kan in een dergelijk geval wel het volledige bedrag voor de advertentie bij Opdrachtgever in rekening brengen.

6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aflevering van het advertentiemateriaal bij Boshuis media, ongeacht de wijze van verzending. Boshuis media zal het advertentiemateriaal met zorg behandelen maar is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadiging, verlies, of op andere wijze onbruikbaar worden of verloren gaan van het advertentiemateriaal.


Rechten van derden

1. Opdrachtgever garandeert Boshuis media dat er door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door opdrachtgever ontvangen advertenties/stukken etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Boshuis media van alle aanspraken die voortvloeien uit lid 1. Indien Boshuis media door derden wordt aangesproken op een gestelde inbreuk, dan zullen alle kosten - zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk - welke Boshuis media in verband met de gestelde inbreuk moet maken, voor rekening van opdrachtgever komen.

Aansprakelijkheid

1. Boshuis media is niet aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Boshuis media. Boshuis media is nooit aansprakelijk voor gevolg en/of bedrijfsschade.  onder welke benaming dan ook. 

2. Boshuis media is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van faillissement en/of surseance van betaling van een derde partij die door Boshuis media is ingeschakeld en (indirect) werkzaamheden en/of handelingen voor opdrachtgever (heeft) verricht. 


3. Boshuis media kan alle verweermiddelen uit de onderhavige algemene voorwaarden inroepen jegens de opdrachtgever indien de opdrachtgever haar buiten overeenkomst aanspreekt wegens door opdrachtgever geleden schade als gevolg van handelen of nalaten van ondergeschikten en/of hulppersonen van Boshuis media. 


4. Boshuis media heeft haar aansprakelijkheid in welk geval dan ook, beperkt tot het bedrag hetgeen haar (schade)verzekering aan haar uitkeert. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de schade van Boshuis media beperkt tot het factuurbedrag van de laatste factuur van Boshuis media voor opdrachtgever. Mocht Boshuis media om welke reden dan ook, toch aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan de verzekeraar van Boshuis media uitkeert en/of het laatste factuurbedrag, dan is de schade van Boshuis media in al die gevallen beperkt tot een bedrag van € 5.000,00.

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, die Boshuis media lijdt wegens schending van de verplichtingen als genoemd in deze voorwaarden en/of een tussen partijen gesloten overeenkomst door opdrachtgever, alsmede voor schade, die is ontstaan wegens schuld of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of hulppersonen.

Vrijwaring

1. De opdrachtgever zal Boshuis media vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen de wederpartij, de ondergeschikten en/of hulppersonen van de opdrachtgever, die verband houden met de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever.

Reclames en verjaring

1. Klachten omtrent een factuur(en) dienen binnen 8 dagen na factuurdatum bij Boshuis media schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd.

2. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.


Andersluidende afspraken en toepasselijk recht

1. Vorenstaande Boshuis media en opdrachtgever hier uitdrukkelijk schriftelijk andersluidende afspraken over hebben gemaakt.

2. Op alle overeenkomsten tussen Boshuis media en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

3. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen Boshuis media en opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Boshuis media zijn kantoor heeft, tenzij een dwingende bepaling zich hiertegen verzet.


Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Boshuis Media
Heeft u een vraag?

Hallo daar, ik ben hier om te helpen, dus laat me weten wat er aan de hand is en ik zal graag een oplossing vinden.

Start Chat met

Phone
×

Laat ons u terugbellen!

Vul het onderstaande formulier in en klik om te verzenden, we bellen u zo snel mogelijk terug.